Navigation

História školy Štátny vzdelávací program ISCED Primárne vzdelávanie ISCED 1 Nižšie stredné vzdelávanie ISCED 2 Štatút Základnej skoly s materskou školou , Motešice 77 Základné informácie o škole Tlačivá na stiahnutie Vnútorný poriadok pre základnú školu Rozvrh Vnútorný poriadok pre Školský klub detí Plán práce školy na rok 2015/2016 Mesačné plány akcií 2014/2015 Organizácia vyučovania Školský poriadok Žiacky parlament Záujmová činnosť Čo sa mení v základnej škole Informácie pre rodičov Okienko pre rodičov Práva a povinnosti rodičov Metodický pokyn proti záškoláctvu Smernica o slobodnom prístupe k informáciám Výchovný poradca Plán preventívno-výchovných opatrení (ľudské práva) Plán preventívno-výchovných opatrení (šikana) Plán koordinátora výchovy k manželstvu a rodičovstvu Plán koordinátora protidrogovej výchovy Plán koordinátora dopravnej výchovy Materská škola prevádzkový poriadok Čo sa mení v materskej škole Vnútorný poriadok pre MŠ Predprimárne vzdelávanie ISCED 0 Plán práce MŠ na školský rok 2014/2015 Školská jedáleň prevádzkový poriadok Stravovacia komisia Telocvičňa Zelená škola Kalendárium Prevádzkové poriadky Rada školy Združenie rodičov Uznané kredity Anketa pre ŠJ a jej vyhodnotenie Štatút žiackeho parlamentu 2014/2015 Školský časopis 2% z daní O škole Plán koordinátora ENV ŠKVP upravený podľa inovovaného ŠVP Dodatok č. 3 k organizačnému poriadku schválenému 2. 9. 2013 Dodatok k školskému poriadku Rozvrh učební a tried Zloženie žiackeho parlamentu

O škole

Dodatok k školskému poriadku

Základná škola s materskou školou, Motešice 77, 913 26 Motešice

Dodatok č. 1. k Školskému poriadku pre ZŠ, ktorý bol prerokovaný a schválený pedagogickou radou dňa 20.04. 2015

Čl. 3.

Kritériá na hodnotenie dochádzky a správania žiakov

Triedny učiteľ navrhuje známku zo správania, napomenutie triednym učiteľom, pokarhanie triednym učiteľom a pokarhanie riaditeľom školy. Počas školského roka je povinný prehodnocovať správanie žiakov so všetkými pedagogickými pracovníkmi prostredníctvom pedagogickej rady. Známku zo správania schvaľuje riaditeľ školy po prerokovaní na klasifikačnej porade.

1. Napomenutie triednym učiteľom je možné udeliť za skutky žiaka, ktorými sú najmä:

 1. a)1-5 neospravedlnených vyučovacích hodín
 2. 3 poznámky v klasifikačnom zázname v časti  poznámky k práci žiakov
 3. c)jednorazové neslušné správanie sa voči učiteľom a pracovníkom školy
 4. jednorazové nevhodné správanie sa voči spolužiakom / branie osobných vecí, posmievanie, používanie vulgárnych výrazov)
 5. ojedinelé nenosenie základných pomôcok do školy ( písacie potreby, úbor na TSV alebo TEV, pomôcky na VYV, žiacka knižka)

 

2. Pokarhanie triednym učiteľom je možné udeliť za skutky žiaka, ktorými sú najmä:

 1. 6 – 10 neospravedlnených vyučovacích hodín
 2. 6 poznámok v klasifikačnom zázname
 3. menšie priestupky voči školskému poriadku ( neprezúvanie sa, ničenie školského majetku, použitie mobilného telefónu na vyučovacej hodine a v priestoroch školy)
 4. opakované neslušné správanie sa voči učiteľom a pracovníkom školy
 5. opakované nevhodné správanie sa voči spolužiakom / branie osobných vecí, posmievanie, používanie vulgárnych výrazov)

3. Pokarhanie riaditeľom školy je možné udeliť za skutky žiaka, ktorými sú najmä:

 1. 11 – 15 neospravedlnených vyučovacích hodín
 2. časté nevhodné správanie sa v škole aj mimo nej( ničenie majetku, krádeže)
 3. závažnejšie porušovanie školského poriadku( úmyselné ublíženie spolužiakovi, použitie mobilného telefónu na vyučovacej hodine)
 4. 9 poznámok v klasifikačnom zázname
 5. nájdenie nevhodných predmetov v aktovke žiaka, ktoré nesúvisia s vyučovacím procesom( alkohol, cigarety, omamné látky)

4. Zníženú známku zo správania o 1 stupeň  na 2 (uspokojivé) je možné udeliť za skutky

   žiaka, ktorými sú najmä:

 1. 16 -20 neospravedlnených vyučovacích hodín
 2. 12 poznámok v klasifikačnom zázname
 3. úmyselné používanie vulgárnych výrazov voči učiteľom a zamestnancom školy, voči spolužiakom, úmyselné podvádzanie na vyučovaní
 4. úmyselné poškodzovanie školského a verejného majetku, krádež do 15 € v priestoroch školy, alebo na akciách organizovaných školou
 5. fajčenie, pitie alkoholu, drogovanie v priestoroch školy, alebo na akciách organizovaných školou
 6. úmyselné použitie mobilného telefónu na vyučovacej hodine s cieľom podvodu, nahrávania a pod.
 7. za prepisovanie údajov v žiackej knižke

 

5. Zníženú známku o II. stupne na 3 ( menej uspokojivé) je možné udeliť za skutky

    žiaka, ktorými sú najmä:

 1. 20 – 60 neospravedlnených vyučovacích hodín
 2. 15 poznámok v klasifikačnom zázname
 3. krádež v hodnote od 16€ do 50€ v priestoroch školy, alebo akciách organizovaných školou
 4. šikanovanie a úmyselné ubližovanie spolužiakom
 5. neustále opakovanie závažných priestupkov a mravných pokleskov
 6. opätovné úmyselné používanie mobilného telefónu, napriek dôraznému upozorneniu učiteľa

6. Zníženú známku zo správania o III. stupne( neuspokojivé) je možné udeliť za skutky

    žiaka, ktorými sú najmä:

 1. nad 60 neospravedlnených hodín
 2. opakované šikanovanie a ublíženie na zdraví
 3. 18 poznámok v klasifikačnom zázname
 4. účasť na krádeži, krádež nad 50 € v priestoroch školy, alebo na akciách organizovaných školou.

Komisionálne skúšky:

A: môže navrhnúť triedny učiteľ ak žiak vymeškal v danom polroku aktuálneho školského roku viac ako 150 vyučovacích hodín a nie je možné ho v jednom predmete( alebo viacerých predmetoch) za daný polrok klasifikovať,

B: môže navrhnúť zákonný zástupca dieťaťa a to písomnou odôvodnenou žiadosťou doručenou riaditeľovi školy, ktorý o nej rozhodne. Uvedenú žiadosť je oprávnený rodič podať v lehote do 3 pracovných dní od konania klasifikačnej porady,

C: môže navrhnúť zákonný zástupca dieťaťa, ktoré študuje mimo územia SR a to písomnou odôvodnenou žiadosťou doručenou riaditeľovi školy, ktorý o nej rozhodne. Uvedenú žiadosť je rodič povinný podať  v lehote najneskôr do 31. mája daného kalendárneho roku. Komisionálne skúšky je možné vykonať v čase od. 1. do 5. júla a od 25. augusta do 31. augusta daného kalendárneho roku.

 

5.2. Povinnosti rodičov a zákonných zástupcov

Zákonný zástupca je povinný

C: Ospravedlnenie žiaka z vyučovania

 1. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní, je jeho zákonný zástupca povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti a to:
 • osobne
 • telefonicky na čísle: 032/6594224.
 1. Neprítomnosť žiaka v škole ospravedlňuje jeho zákonný zástupca, ale najviac v trvaní 2 dni za mesiac. Nad uvedený počet dní je možné ospravedlniť neprítomnosť žiaka na základe písomnej žiadosti doručenej riaditeľovi školy, ktorý o uvoľnení z vyučovania rozhodne.
 2. Neprítomnosť žiaka v škole viac ako dva dni v mesiaci je možné len na základe dokladu o lekárskom vyšetrení.

 

 

Kritériá prejednané a schválené na pracovnej porade dňa: 20.04. 2015

Predložené Rade školy : 25. 06. 2015

 

                                                                                       ..........................................

                                                                                  Mgr. Iveta Jatzová, riaditeľka ZŠ s MŠ                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základná škola s materskou školou, Motešice 77, 913 26 Motešice

Prehľad priestupkov žiakov voči školskému poriadku

 1. Porušovanie základných školských predpisov

 

 

 1. Cez vyučovaciu hodinu a vo  vzťahu k učeniu
 • opakované nepripravenie sa na vyučovanie, alebo na vyučovaciu hodinu
 • opakované nenosenie si školských pomôcok
 • neskoré alebo neregistrované príchody, nedbalá a nepravidelná dochádzka
 • nerešpektovanie pokynov a úloh, ktoré zadal učiteľ na hodine
 • vykrikovanie počas hodiny, napomínanie spolužiakov
 • porušovanie zákazu používať mobilný telefón, tablety, elektronické hry počas vyučovacej hodiny
 • otáčanie sa, húpanie na stoličke
 • svojvoľné prerušenie zadanej činnosti inou činnosťou počas hodiny( konzumácia jedla, otváranie okien a pod. bez povolenia učiteľa)
 • porušovanie organizačných poriadkov v odborných učebniach( PC - učebňa, geografia, chémia a fyzika, cudzie jazyky, čitáreň)
 • svojvoľné opustenie učebne alebo budovy školy počas vyučovacieho dňa

 

 

 1. Vo vzťahu k sebe, spolužiakom a dospelým
 • podvádzanie, klamanie, zavádzanie, manipulovanie alebo zámerné zneužitie informácii vo svoj prospech( falšovanie záznamov v žiackej knižke)
 • nevhodné a drzé poznámky , vulgárne vyjadrovanie sa, hrubé a arogantné správanie sa
 • nerešpektovanie pokynov učiteľa, ignorancia alebo otvorené odmietanie
 • prinesenie vecí ohrozujúce zdravie spolužiakov a učiteľov do školy alebo akcie organizované školou( nebezpečné hračky, nože a pod)
 • používanie predmetov ohrozujúcich zdravie v priestoroch školy
 • konanie, ktoré ohrozuje vlastné zdravie a zdravie ostatných( sedenie v okne, behanie po chodbách, šmýkanie sa po zábradlí a pod)

 

 

 1. Počas prestávok, po vyučovaní, na školských akciách alebo mimo školy
 • posedávanie na schodoch a postávanie na miestach, kde žiak prekáža iným v pohybe
 • navštevovanie spolužiakov v iných triedach a na inom poschodí
 • zdržovanie sa v škole po vyučovaní bez dozoru
 • zdržovanie sa v priestoroch určených učiteľom a ostatným zamestnancom školy

 

 

 

 

 

 

 1. Šikanovanie
 • výsmech, používanie prezývok, slovných urážok
 • postrkovanie, zastrašovanie, podrážanie, vyhrážanie sa
 • svojvoľné požičiavanie si predmetov a oblečenia
 • vymáhanie jedla, predmetov, peňazí, vydieranie
 • nútenie k vykonávaniu „ nezmyselných“ príkazov a akejkoľvek nedobrovoľnej činnosti
 • diskriminácia spolužiakov ( pri skupinovej práci- svojvoľne vylučovanie zo skupiny)
 • telesné ubližovanie, napadnutie, bitka
 • poškodenie zdravia alebo ublíženie na zdraví spolužiaka
 • prejavy rasovej neznášanlivosti

 

 

 

 1. Užívanie drog, hazardné hry
 • fajčenie, požívanie alkoholických nápojov a iných druhov toxikomanie v škole, na školských akciách aj mimo školy
 • zvádzanie iného žiaka na užívanie akejkoľvek návykovej látky
 • hranie kartových hier a hier o peniaze
 • prechovávanie drog

 

 1. Ničenie prostredia a majetku
 • úmyselné neprezúvanie sa
 • úmyselné znečisťovanie školského prostredia
 • poškodzovanie školského alebo cudzieho zariadenia, majetku, vandalizmus
 • nedovolené použitie cudzej veci, krádež
 • úmyselné plytvanie vodou, elektrickou energiou

 

 

 

 1. Iné
 • opakujúce sa priestupky aj po napomenutí a uložení opatrenia
 • iný dôvod schválený pedagogickou radou

 

 

 

 

Aktuelles

Kontakt

 • EKOŠKOLA : Základná škola s materskou školou, Motešice 77
  Machnáčska 77,913 26 Motešice
 • (zástupkyňa pre ZŠ) :0326594224
  (ekonómka pre ZŠ s MŠ) :0326594213
  (zástupkyňa pre MŠ) : 0903677757
  (riaditeľka ZŠ s MŠ) fax: 0326594212
  (riaditeľka ZŠ s MŠ) mobil: 0903988890
  školská jedáleň: 0326594289

Fotogallery