Navigation


Dodatok č.4 k školskému vzdelávaciemu programu

Rada školy

ZŠ s MŠ Motešice 77

 

 

Štatút rady školy

 

 

 

Motešice  2012

 

 

Š T A T Ú T RADY ŠKOLY

ZŠ s MŠ Motešice

 

 

V súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s § 24 zákona  NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov   a v súlade s ustanovením § 9  ods. 1vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení, sa vydáva tento štatút rady školy.

 

Čl. 1

Základné ustanovenie

 

 1. Rada školy sa zriaďuje pri ZŠ s MŠ Motešice.
 2. Sídlo rady školy je zhodné so sídlom školy alebo školského zariadenia, pri ktorom je zriadená.

 

Čl. 2

Pôsobnosť a poslanie rady školy

 

 1. Rada školy je zriadená podľa § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení, s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorej je zriadená.
 2. Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje
  a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov
  a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy z pohľadu školskej problematiky.

 

 

Čl. 3

Činnosť rady školy

 

 1. Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, a to:
  1. uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy,
  2. navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa školy
  3. predkladá návrh na odvolanie riaditeľa školy alebo sa vyjadruje k návrhu zriaďovateľa., návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením,
  4. vyjadruje sa ku  skutočnostiam uvedeným  v  § 5 ods. 7 zákona  NR SR č. 596 /2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  najmä:
   1. k návrhu na počty prijímaných žiakov,
   2. k návrhu na zavedenie študijných alebo učebných odborov a ich zameraní,
   3. k návrhu školského vzdelávacieho programu a výchovného programu,
   4. k návrhu rozpočtu,
   5. k návrhu na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy,
   6. k správe o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy,
   7. k správe o výsledkoch hospodárenia školy,
   8. ku koncepčnému zámeru rozvoja školy, rozpracovaného najmenej na dva roky a každoročne vyhodnocovaného,
   9. k informácii o pedagogicko-organizačnom a materiálno–technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu,
   10. k návrhu na zrušenie školy, spájanie alebo združovanie s inými školami.
 2. Rada školy na svojom ustanovujúcom zasadnutí môže navrhnúť kandidátov zo zvolených zástupcov rodičov do príslušnej územnej školskej rady.
 3. Rada školy vo výberovom konaní na funkciu riaditeľa školy
  1. posúdi predložené podklady jednotlivých uchádzačov a tajným hlasovaním určí víťaza výberového konania, na platné uznesenie vo veci vymenovania alebo odvolania riaditeľa školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jej členov,
  2. odovzdá bezodkladne výsledky výberového konania  zriaďovateľovi školy, zoznam kandidátov a návrh  na kandidáta na vymenovanie za riaditeľa školy, podpísaný predsedom rady školy

Čl. 4

Zloženie rady školy

 

 1. Rada školy má 11 členov.
 2. Členmi rady školy sú:
  1. dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov,
  2. jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov,
  3. traja zvolení zástupcovia  rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy

       d)   štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa

       e)   jeden delegovaný zástupca obce, v ktorej má škola sídlo

       f)   jeden delegovaný zástupca právnickej alebo fyzickej osoby, ktoré sa na výchove a vzdelávaní podieľajú ( uviesť názov)

 1. Na účely výberového konania na vymenovanie riaditeľa školy sú členmi rady školy okrem členov uvedených v bode ( 2) tohto článku aj:
  1. jeden delegovaný zástupca krajského školského úradu,
  2. jeden delegovaný zástupca Štátnej školskej inšpekcie,
  3. jeden delegovaný zástupca samosprávneho kraja.

 

Čl. 5

Spôsob voľby členov rady školy

 

 1. Voľba zástupcov pedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním pedagogických zamestnancov školy.
 2. Voľba zástupcov nepedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním nepedagogických zamestnancov školy.
 3. Voľba zástupcov rodičov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním rodičov žiakov navštevujúcich školu.
 4. Členovia rady školy sú volení na štvorročné funkčné obdobie. Členom rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.
 5. Spôsob voľby členov rady školy sa vykonáva podľa vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.
 6. Členstvo v rade školy zaniká
  1. uplynutím funkčného obdobia orgánu školskej samosprávy,
  2. vzdaním sa členstva,
  3. ak člen rady školy sa stane riaditeľom školy, alebo jeho zástupcom, starostom obce alebo primátorom mesta,
  4. ak zástupca pedagogických zamestnancov alebo ostatných zamestnancov školy prestane byť zamestnancom školy,
  5. ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov prestane byť žiakom školy,
  6. ak zvolený zástupca žiakov strednej školy prestane byť žiakom školy,
  7. odvolaním zvoleného člena podľa § 25 ods. 6 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  8. odvolaním člena, ktorý je zástupcom obecného zastupiteľstva, samosprávneho kraja, iných právnických osôb a fyzických osôb podieľajúcich sa na výchove a vzdelávaní, ktorí boli do rady školy delegovaní,
  9. obmedzením alebo pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony,
  10. smrťou člena alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.
 7. Funkcia člena rady školy je čestná a jej výkon je nezastupiteľný.

 

Čl. 6

Doplnenie členov rady pred ukončením funkčného obdobia

 

 1. V prípade zániku členstva v rade školy pred uplynutím funkčného obdobia orgánu školskej samosprávy je predseda rady školy povinný do 30 dní iniciovať doplnenie členov do rady školy a v súčinnosti s riaditeľom školy  a zriaďovateľom písomne dohodne so zástupcami príslušnej zložky voliteľov termín, dokedy má zložka voliteľov delegovať alebo zvoliť nových zástupcov za člena rady školy.
 2. V prípade, že v dohodnutej lehote podľa bodu (1) tohto článku nedôjde k novej voľbe  na doplnenie chýbajúcich členov do rady školy, predseda rady školy doplní (kooptuje) chýbajúcich zástupcov do rady školy tak, že na ich miesto nastúpi náhradný člen, ktorým je ten, ktorý sa pri voľbe členov pri vytváraní rady školy umiestnil na najvyššom mieste v poradí nezvolených kandidátov.
 3. Doplnenie člena rady školy podľa toho článku je vždy len do doby funkčného obdobia rady školy s tým, že mandát tohto člena skončí v termíne skončenia funkčného obdobia rady školy ako celku.

 

Čl. 7

Pravidlá rokovania rady školy

 

 1. Rada školy na svojom ustanovujúcom zasadnutí volí zo svojich členov predsedu rady školy a podpredsedu rady školy.
 2. Predsedu rady školy a podpredsedu rady školy volia  členovia rady školy, a to nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných  členov rady školy.
 3. Predsedu rady školy rada školy odvolá, ak:
  1. bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
  2. o to sám požiada alebo sa vzdá funkcie.
 4. Predsedu rady školy môže rada školy odvolať, ak:
  1. nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako šesť mesiacov,
  2. koná v rozpore s ustanoveniami zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo štatútom rady školy.
  3. si neplní povinnosti, ktoré mu vyplývajú z tohto štatútu
 5. Rada školy je uznášania schopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jej členov a na platnosť uznesenia je potrebný nadpolovičný počet hlasov prítomných členov s výnimkou podľa bodu 7 tohto článku.
 6. Každý člen rady školy má jeden hlas.
 7. Na platné uznesenie rady školy vo veci vymenovania, odvolania alebo potvrdenia riaditeľa školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jej členov.
 8. Rada školy sa schádza podľa potreby, najmenej  však štyrikrát ročne.
 9. Nová rada školy musí byť zvolená najneskôr v deň skončenia funkčného obdobia rady školy.
 10. Zasadnutie orgánu školskej samosprávy je verejné, ak orgán školskej samosprávy dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov nerozhodne inak.
 11. Zmeny v štatúte rady školy je možné vykonať formou dodatku na zasadnutí rady školy, na odhlásenie ktorého je potrebný dvojtretinový počet hlasov všetkých členov rady školy.
 12. O priebehu každého zasadnutia rady školy sa vyhovuje zápisnica, ktorá obsahuje menný zoznam prítomných členov rady školy a prizvaných hostí, program zasadnutia, prijaté závery a uznesenia. Pokiaľ sa o niektorom bode hlasovalo, musí to byť v zápisnici zachytené spolu s výsledkami hlasovania. zápisnica musí byť podpísaná predsedom rady školy. Prílohou zápisnice sú prerokované materiály, prezenčné listiny a pod.
 13. Obsah zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia rady školy musí byť v súlade s § 5 ods. 4 vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.
 14. Rada školy môže v prípade potreby prizývať na svoje zasadnutie (alebo ich častí) aj ďalšie osoby, a to najmä riaditeľa školy a jeho zástupcu, ďalších zamestnancov školy, rodičov žiakov, žiakov, ako aj ďalšie osoby, ktorých sa prerokúvaná problematika dotýka. Prizvané osoby nemajú právo hlasovať.

 

Čl. 8

Práva a povinnosti člena rady školy

 

 1. Člen rady školy má právo:
  1. voliť a byť volený za predsedu rady školy alebo podpredsedu rady školy,
  2. navrhovať kandidátov na funkciu predsedu rady školy a podpredsedu rady školy,
  3. byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania rady školy a slobodne sa k nim vyjadrovať,
  4. hlasovať ku všetkým uzneseniam rady školy,
  5. predkladať na rokovanie rady školy vlastné námety, prípadne materiály.
 2. Člen rady školy je povinný zúčastňovať sa jej zasadnutí. Neúčasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena rady školy podľa tohto štatútu.
 3. Člen rady školy je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 4. Členovia rady školy za svoju činnosť zodpovedajú zložkám voliteľov, ktoré ich do rady školy zvolili alebo delegovali. Ako celok rada školy zodpovedá najmä plénu zamestnancov školy a rodičov žiakov školy. Členovia rady školy pravidelne informujú o činnosti rady školy získavajú od nich podnety pre prácu v rade školy.
 5. Ak člen rady školy neplní povinnosti podľa tohto štatútu, predseda rady školy môže navrhnúť riaditeľovi školy alebo školského zariadenia, aby bol odvolaný postupom podľa vyhlášky MŠ SR č 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení. 

 

Čl. 9

Povinnosti predsedu rady školy

 

 1. Predseda rady školy je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť rady školy a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach rady školy, ak nie sú zákonom alebo týmto štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.
 2. Za predsedu rady školy môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.
 3. Predseda rady školy predloží na najbližšom zasadnutí návrh štatútu  rady školy na schválenie a plán zasadnutí na schválenie.
 4. Predseda rady školy zvoláva, pripravuje a riadi schôdze rady školy najmenej však štyrikrát ročne podľa plánu zasadnutí.
 5. Predseda rady školy zvolá radu školy vždy, ak o to požiada najmenej tretina členov rady školy, riaditeľ školy alebo zriaďovateľ školy, a to do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti. Ak tak neurobí, radu školy zvolá a predsedá jej podpredseda rady školy.
 6. Uznesenie rady školy alebo štatút môže obmedziť právo predsedu rady školy konať v jej mene. Toto obmedzenie však nie je účinné voči tretím osobám, ak tieto osoby o tejto skutočnosti nevedeli alebo nemohli vedieť.
 7. Predseda rady školy vypracuje výročnú správu v termíne určenom radou školy, a to najneskôr do 31. marca kalendárneho  roka.
 8. Výročná správa obsahuje:
  1. prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu založenia rady školy,
  2. ročnú účtovnú závierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých,
  3. prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch, zmeny a nové zloženie rady školy, ku ktorým došlo v priebehu roka,
  4. zmeny a nové zloženie rady školy, ku ktorým došlo v priebehu kalendárneho roka,
  5. ďalšie údaje určené radou školy.
 9.  Výročná správa je pre verejnosť prístupná v sídle rady školy.
 10. Predseda rady školy informuje riaditeľa školy o pláne zasadnutí rady školy na príslušný kalendárny rok.
 11. Predseda rady školy je povinný predložiť zriaďovateľovi školy najneskôr do dvoch mesiacov od vyhlásenia výberového konania návrh na vymenovanie riaditeľa školy alebo školského zariadenia, na základe výsledkov uskutočneného výberového konania.
 12.  Predseda rady školy je povinný v lehote do 3 dní od skončenia ustanovujúceho zasadnutia rady školy zaslať zriaďovateľovi školy zápisnicu z ustanovujúceho zasadnutia rady školy.
 13. Predseda rady školy je povinný zabezpečiť v súčinnosti s riaditeľom školy archiváciu všetkých dokumentov týkajúcich sa činnosti rady školy.

 

Čl. 10

Vzťah rady školy k orgánom miestnej štátnej správy

 

 1. Predseda rady školy informuje riaditeľa školy o pláne zasadnutí na príslušný kalendárny rok.
 2. Riaditeľ školy v súlade s plánom zasadaní je povinný predložiť rade školy  príslušné materiály, a to spravidla v písomnej forme a v požadovanom množstve. Na žiadosť rady školy je riaditeľ školy povinný podať informáciu či vysvetlenie osobne na zasadnutí rady školy.
 3. Návrh na vymenovanie riaditeľa školy podáva rada školy na základe výberového konania zriaďovateľovi školy najneskôr do dvoch mesiacov od vyhlásenia výberového konania.

 

Čl. 11

Finančné zabezpečenie rady školy

 1. Rada školy zabezpečuje svoju činnosť v súlade a § 10 vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení. 
 1. Rada školy nemá vlastný majetok.

 

Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí rady školy dňa 10.10.2012, a od tohto dňa  nadobúda účinnosť.

V Motešiciach, dňa 10.10.2012

                                                predseda rady školy

PaedDr. Eva Ďaťková

 

 

 

Zápisnica z 1. riadneho zasadnutia RŠ pri ZŠ a MŠ Motešice

v školskom roku 2012 / 2013 zo dňa 24.9.2012

 

Prítomní:        O. Novosad, M. Kumová, L. Michalik, E. Ďaťková, A.Bieliková, Z. Plaštiaková, L.  Jánošíková, Linda Jánošíková, Romana Číková, J. Pšenková, Silvia Hučinová, Miroslava Kumová.

 

Hostia:                pani riaditeľka Mgr. I.Jatzová, pani zástupkyňa Mgr. Ľ. Závodská, členovia predchádzajúcej Rady školy: M. Richtárechová, A. Smolková, pán farár Holka

 

 1. Úvod.

Rada školy sa stretla v stanovenom čase, skonštatovala uznášaniaschopnosť, nakoľko bola prítomná nadpolovičná časť členov novo kreovanej RŠ.

Zvolávateľ – riaditeľka ZŠ s S privítala všetkých prítomných a zahájila úvodné zasadnutie RŠ.

 

 1. Vyjadrenie riaditeľky k správe o činnosti RŠ za rok 2011/2012

 

Pani riaditeľka zaujala stanovisko k záverečnej správe za rok 2011/2012 a informovala členov o všetkých nejasnostiach. Rozpočet a záverečná správa vypracované vedením školy je v zložke RŠ k dispozícii pre členov RŠ.  Všetky ostatné dokumenty do budúcnosti sa budú zakladať do zložky RŠ vedenou  na ZŠ  a taktiež do zložky RŠ v pôsobnosti predsedu RŠ.

Pani riaditeľka poďakovala odchádzajúcim členom RŠ za ich spoluprácu.

 

 1. Ustanovujúce zasadnutie RŠ

 

Pani riaditeľka predstavila nových členov RŠ:

Noví členovia RŠ:

  ZŠ:              pedag. zbor: p PaedDr. Ďaťková,

                    neped.zamestnanci: p. Anna Bieliková

 rodičia:        p. Zuzana Plaštiaková, Linda Jánošíková, Romana Číková,

                      MŠ:              pedag. zbor:  Bc. Jana Púčiková,

rodičia MŠ:   JUDr. Jana  Pšenková,

                     OcÚ:            Ing. Ľubomír Michalik , Ing. Ondrej Novosad, Silvia Hučinová, Miroslava Kumová.

 

Pani riaditeľka navrhla pána farára Mgr. J. Holku za čestného člena RŠ  a žiada RŠ o vyjadrenie k tejto záležitosti.


 1. Voľba predsedu RŠ

 

Pani riaditeľka vyzvala  k tajnej voľbe predsedu RŠ a rozdala hlasovacie lístky s menami členov. Bývalý predseda p. Novosad ešte pred voľbou  informoval v krátkosti nových členov o systéme fungovania RŠ, jej pôsobnosti, právach, povinnostiach, kompetenciách a možnostiach. Prečítal štatút RŠ pri ZŠ a MŠ Motešice.

Následne sa osobne predstavili všetci členovia RŠ medzi sebou.

Priebeh voľby predsedu RŠ:

 

1. Kolo

 • Počet rozdaných hlasovacích lístkov                    11
 • Počet odovzdaných hlasovacích lístkov               11     
 • Počet platných hlasovacích lístkov.                      11               
 • Hlasy :  

 

Michalik        2 hlasy

Pšenková     3 hlasy

Kumová        2 hlasy

Novosad      1 hlas

Ďaťková       3 hlasy

Neplatný       0

 

Nakoľko boli nerozhodné výsledky, bolo treba voliť predsedu v druhom kole, kde boli už iba dvaja kandidáti:

 

2. Kolo :

 • Počet rozdaných hlasovacích lístkov                    11
 • Počet odovzdaných hlasovacích lístkov               11     
 • Počet platných hlasovacích lístkov.                     10               
 • Hlasy :  

 

Pšenková     5 hlasov

Ďaťkova       5 hlasov

Neplatný      1 hlas

 

Nakoľko boli nerozhodné výsledky, bolo treba voliť predsedu v treťom kole.

 


3. Kolo :

 • Počet rozdaných hlasovacích lístkov                   10
 • Počet odovzdaných hlasovacích lístkov               10
 • Počet platných hlasovacích lístkov.                     10
 • Hlasy :  

 

Pšenková     4 hlasy

Ďaťková       6 hlasov

Neplatný      0

 

 1. Návrh uznesenia

 

Uznesenie  c. 1  - 2012/2013:

Na základe tajnej voľby bola za predsedu RŠ pri ZŠ s MŠ Motešice pre funkčné obdobie 2012 - 2016 zvolená v 3. kole počtom 6 hlasov PaedDr. Eva Ďaťková.

 

 1. Diskusia

Pani riaditeľka informovala:

 

 • O možnostiach energetických uspor  v objekte školy, nakoľko táto problematika bola diskutovaná na OcZ   (napr. montovanie nových termostatických hlavíc na radiátory). Má návrh, ktorý predstaví RŠ.

 

 • Plyn – je návrh od spoločnosti Magna, ktorý je alternatívnym dodávateľom plynu. Treba zvážiť, prebieha ešte jednanie s pôvodným dodávateľom.

 

 • V škole vládne dobrá platobná disciplína, všetky finančné záväzky voči zamestnanom sú v poriadku.

 

RŠ si prečítala poslednú zápisnicu z 20. a 26. 6.  na oboznámenie nových členov zo situáciou na škole a zorientovanie sa.

 

Nová pani predsedkyňa poďakovala  všetkým za podporu pri hlasovaní  a predstavila svoje zásady pri uplatňovaní svojej funkcie .

 

 1. Záver
 1. Riadne zasadnutie RŠ v šk. roku 2012/2013 bolo ukončené.

 

Motešice, 24.9 2012.                          zapísal Ľubomír Michalík                   overil: Ďaťková

 

 

Zápisnica z 2. riadneho zasadnutia RŠ pri ZŠ a MŠ Motešice v školskom roku 2012 / 2013 zo dňa 10.10.2012.

 

Prítomní:             p. Ďaťková, Michalík, Púčiková, Bieliková, Plaštiaková, Jánošíkova, Číkova, Hučinová,  Pšenková, Novosad, Kumová

 

Hostia:                starosta obce p. Mach, pani riaditeľka Jatzová

 

 1. Úvod.

Rada školy sa stretla v stanovenom čase skonštatovala uznášaniaschopnosť, nakoľko bola prítomná nadpolovičná časť členov RŠ. Zvolávateľ – predseda RŠ p. Ďaťková, privítala všetkých prítomných a zahájila úvodné zasadnutie RŠ.

 

 1. Štatút RŠ a  objasnenie práv a povinností RŠ

 

Predsedkyňa  RŠ  oboznámila všetkých prítomných s upraveným návrhom štatútu RŠ, ktorý vychádza so zákona  596 / 2003 Z.z.   Niektorí členovia mali formálne pripomienky, ktoré sa zapracovali do textu.

 

Uznesenie  č. 2  - 2012/2013:

Rada školy jednohlasne prijíma hlasmi všetkých prítomných upravený návrh Štatútu RŠ.

 

 1. Financovanie školy vs. samospráva

 

Pani predsedkyňa na základe predchádzajúcich zápisníc a príloh v materiáloch RŠ vypracovala SWOT analýzu vnútorných silných a slabých stránok školy očami RŠ.

Nastala diskusia spolu so starostom obce, ktorý poopravil niektoré fakty na základe reálnych skutočností  a schválených dokumentov a rozhodnutí OcZ.

 

Svoje stanovisko k analýze zaujala  rovnako i pani riaditeľka, doplnila niektoré fakty a pridala ďalšie doplňujúce informácie pre členov RŠ.

 

 1. Diskusia

 

Prítomní predostreli svoje názory na možnosti rozvoja školy, svoje predstavách, pripomienky a podnety

 • Krúžky – vzdelávacie poukazy
 • Chýbajú informácie,  propagácia voči verejnosti a rodičom o krúžkoch (napr. vývesná tabula obce v strede obce), presné informácie  a pravidla  výberov.
 • Krúžky treba kreovať už koncom šk. roku kvôli príprave a oslovovať rodičov s cieľom ich angažovať pri zastrešovaní krúžkov.
 • Prehľad šk. rok 2012 – 2013:  odovzdaných 107 poukazov v hodnote 29 €, mzda pre vedúceho krúžku je  2,50€ hod
 • RŠ bude žiadať podrobne zúčtovanie financií ohľadne krúžkov  na kategórie: odmeny, materiál (aký) a cestovné.
 • Darovanie 2%
 • Cieľom do budúceho roku je zabezpečiť väčšiu publicitu a osvetu medzi rodičmi, priateľmi, podnikateľskými subjektmi – môže to byt významný zdroj príjmov.
 • Návrh internetovej stránky ku (minimálne RŠ pod školou), dať tam dokumenty alebo linky napr. „...Spolupráca rodičov zo školou...“ , ďalej rôzne námety pre rodičov, členov RŠ.
 • Propagácia školy na verejnosti, voči okoliu
 • začať výrazne používať vývesku na aut. nástupišti. Je tam výrazný pohyb ľudí, cestujúcich, cezpoľných , našich obyvateľov a čakajúcich – výborná príležitosť na propagáciu školy, školských akcii, pozvánok, prosieb na rodičov.
 • Treba začať propagáciu už od MŠ na podchytenie rodiča a vybudovanie kladného vzťahu „rodič – škola“. Internetové stránky  MŠ treba preto aktualizovať.
 • Pripomienka k fungovaniu družiny – spätná väzba od rodičov hovorí, že kvalita družiny, obsahová forma a forma hier prestáva byť zaujímavá, taktiež pohyb na čerstvom vzduchu vonku bol i v dobrom počasí minimálny.
 • Využitie špeciálnych učební – javí sa ako nehospodárne, treba zanalyzovať presunutie  vybavenia a zariadení do tried a neefektívne učebne zakonzervovať (PC, prírodovedné predmety, jazyková učebňa),
 • Na škole sa nachádza 6 kusov dataprojektorov, je potrebné zabezpečiť ich trvalé nasadenie do pedagogického procesu s cieľom skvalitniť výučbu

 

 1. Diskusia k záverečnej správe ZŠ .

 

Správa bola predložená na augustovom zastupiteľstve obce, je aj na internetovej stránke školy. Správa bola pred RŠ prečítaná,  zo strany členov RŠ boli opäť pripomienky k propagácii jednotlivých  spomínaných akcii, o ktorých sa nevie. Chýbajú podrobnejšie informácie o rozpočtových výdavkoch, ktoré sú veľmi všeobecné, nerozčlenené na kapitoly

 

Predsedkyňa prečítala zápisnicu z 1. riadneho zasadnutia Gremiálnej rady pri ZŠ s MŠ. Zo dňa 8.10.2012, rovnako ako aj stanovisko členov gremiálnej rady k zápisnici zo dna 9.10.2012

RŠ zobrala na vedomie.

 

Uznesenie  č. 3  - 2012/2013:

 

RŠ súhlasí s dodatkom č. 4 k ŠkVP  ISCED 1 a ISCED 2 pre Základnú školu s materskou školou, Motešice 77.  počtom hlasov 9. (všetci prítomní pri hlasovaní).

 

 1. Záver

 

2. riadne zasadnutie RŠ v šk. roku 2012/2013 bolo riadne ukončené.

 

 

Motešice, 10.10. 2012.                       zapísal Ľubomír Michalík                   overil: Ďaťková

 

 

 

 

Aktuelles

Kontakt

 • EKOŠKOLA : Základná škola s materskou školou, Motešice 77
  Machnáčska 77,913 26 Motešice
 • (zástupkyňa pre ZŠ) :0326594224
  (ekonómka pre ZŠ s MŠ) :0326594213
  (zástupkyňa pre MŠ) :0326594243
  (riaditeľka ZŠ s MŠ)/fax: 0326594212

Fotogallery