Navigation

História školy Štátny vzdelávací program ISCED Primárne vzdelávanie ISCED 1 Nižšie stredné vzdelávanie ISCED 2 Štatút Základnej skoly s materskou školou , Motešice 77 Základné informácie o škole Tlačivá na stiahnutie Vnútorný poriadok pre základnú školu Rozvrh Vnútorný poriadok pre Školský klub detí Plán práce školy na rok 2014/2015 Mesačné plány akcií 2014/2015 Organizácia vyučovania Školský poriadok Žiacky parlament Záujmová činnosť Čo sa mení v základnej škole Informácie pre rodičov Okienko pre rodičov Práva a povinnosti rodičov Metodický pokyn proti záškoláctvu Smernica o slobodnom prístupe k informáciám Výchovný poradca Plán preventívno-výchovných opatrení (ľudské práva) Plán preventívno-výchovných opatrení (šikana) Plán koordinátora výchovy k manželstvu a rodičovstvu Plán koordinátora protidrogovej výchovy Plán koordinátora dopravnej výchovy Materská škola prevádzkový poriadok Čo sa mení v materskej škole Vnútorný poriadok pre MŠ Predprimárne vzdelávanie ISCED 0 Plán práce MŠ na školský rok 2014/2015 Školská jedáleň prevádzkový poriadok Stravovacia komisia Telocvičňa Zelená škola Kalendárium Prevádzkové poriadky Rada školy Združenie rodičov Uznané kredity Anketa pre ŠJ a jej vyhodnotenie Plán žiackeho parlamentu 2014/2015 Školský časopis 2% z daní

O škole

História školy

 

 

Vzdelávanie žiakov v obci Motešice od roku 1840

 

V ktorom čase sa začalo vyučovanie žiakov v obci Horné Motešice  nemožno určiť presne. To, že sa vyučovalo začiatkom 19. storočia  dokazuje, že starší obyvatelia vedeli čítať a písať, čo potvrdzujú najstarší obyvatelia obce.

Majetná rodina Motešických, ktorej sídlom bol tunajší hrad – kaštieľ, bola zámožná. Táto rodina vydržiavala dvorného  „ pátra“, ktorý mohol byť aj prvým učiteľom.

Prvá zmienka o učiteľovi je z roku 1840 – bol to Václav     ( Vencel) Hrdý. Vyučovalo sa v „pánskom dome č. 37“, ktorý neskôr patril Jánovi Paškovi – stolárovi. Plat od každého dieťaťa bol : jedno polienko dreva denne a jeden grajciar týždenne, ktorý sa vyplácal každú sobotu. Deti každú sobotu vyučoval aj dvorný Páter ( kaplán).

V roku 1882 dal gróf Zámojský prestavať dom pod č.35 nazvaný „ nové stavanie“ na školskú budovu. Hornomotešická škola sa tak stala jednou z prvých štátnych škôl v Trenčianskej župe. V škole sa začalo vyučovať v slovenskom a maďarskom jazyku. Toto prilákalo z okolitých obcí veľké množstvo žiakov- z Bobota, Dolných Motešíc, z Bošanskej a Rožňovej Neporadze, Peťovky a Petrovej Lehoty, takže v prvých rokoch mala táto škola 100 až 120 žiakov. Vidiecke deti platili 10korún školného.

V roku 1886 zhorela strecha na škole. Oheň zapríčinil rozžeravený uhlík, ktorý bol s popolom vynesený na povalu.

Po prvej svetovej vojne v školskom roku 1919/1920 bolo zapísaných do školy 82 detí, ale návšteva školy bola veľmi malá. Do školy naozaj chodilo iba 10 detí. Rodičia v čase vojny a hneď po nej zanedbávali školskú dochádzku  detí. V tomto školskom roku bolo treba školu znova vyčistiť a opraviť. Počas 5 ročnej vojny veľmi spustla. Postupne aj návštevnosť školy stúpala.

V školskom roku 1926/26 boli do školy prvýkrát zapísané aj deti viac ako 12- ročné. V nasledujúcom šk.roku boli do školy zapísané deti už len od 6 do 12 rokov. Starší ako 12 roční deti boli zo školy prepustení. Vtedy do školy chodilo 61 žiakov a všetci sa učili v jednej triede.

V školskom roku 1928/29 sa do školy zapísalo 78 detí, čo prevyšovalo počet jednej triedy, a preto sa zriadila aj druhá trieda. Nakoľko nebola miestnosť pre druhú triedu, vyučovalo sa striedavo. V jednej triede boli druhý, tretí a šiesty ročník a v druhej triede štvrtý, piaty a prvý ročník. Odvtedy sa vyučovalo striedavo dopoludnia a popoludní. Starší žiaci sedávali vzadu a mladší vpredu.

Žiaci v škole nacvičovali divadelné hry, s ktorými vystupovali pred Vianocami. Vyberali vstupné ( 1 korunu). Za peniaze, ktoré vyzbierali, kupovali učebnice alebo topánky, oblečenie pre chudobné deti. Usporadúvali tiež fašiangovú žiacku besiedku, či majáles. Na konci školského roka chodievali na výlety do blízkeho okolia.

Školský rok sa začínal aj končil bohoslužbami v kostole. Počas šk. roka si žiaci pravidelne pripomínali rôzne výročia. Pri týchto príležitostiach sa konali často divadelné predstavenia, či besiedky s kultúrnym programom. K týmto pamätným dňom patril aj deň – Stromková slávnosť ( sadenie stromčekov).

 Žiakov v zimných mesiacoch často prenasledovali choroby. Časté boli osýpky, čierny kašeľ kožné výrážky a podobne. Vtedy veľa detí vymeškávalo školu.

V šk. roku 1941/42 sa začala stavať nová škola za potokom. Práce na novostavbe boli ukončené v novembri 1943. V novej škole však nebol ešte nábytok, takže sa žiaci stále učili v starej budove.

V auguste 1944 vypukol SNP, a preto sa začiatok šk .roka posunul až na 10. septembra. Žiaci sa začali učiť v novej škole. Vyučovanie však bolo prerušené, pretože obec Motešice napadli Nemci. Pre časté prestrelky sa rodičia báli posielať deti do školy. Od 3. novembra až do Vianoc sa vyučovalo už riadne.

6. apríla 1945 ( pred Veľkou nocou) asi o 11hod. predpoludním sa dostali rumunskí a ruskí vojaci do Motešíc. V obci bolo aj niekoľko Nemcov. Asi o 13 hod. sa začala bitka o obec Motešice, ktorá trvala až do 2 hodiny po polnoci. Školská pivnica slúžila ako úkryt asi 60 obyvateľom obce. V blízkosti budovy padlo niekoľko mín, ktoré rozbili okná na škole. Budova školy bola počas vojny trochu poškodená.

7. apríla ráno medzi 6. - 7. hod. bola už obec v rukách rusko-rumunských vosk, ktorí sa ihneď zabezpečili školskú budovu pre rumunských vojakov. Vtedy bolo zničených veľa kníh z obecnej knižnice a niektoré učebné pomôcky. Škola bola obsadená do 12. mája 1945. Po očistení školy sa začalo vyučovať 14. mája až do konca šk. roku.

V školskom roku 1948/49 vznikla Národná škola so 49 žiakmi a obvodná Stredná škola so sídlom v Horných Motešiciach s počtom žiakov 10. V tomto školskom roku vstúpil do platnosti nový šk. zákon o jednotnej s 9 – ročnou šk. dochádzkou. Podľa tohto zákona bola premenovaná ľudová škola na Národnú školu a meštianska škola na Strednú školu. Pre nedostatok miesta dopoludnia vyučovala Stredná škola a popoludní národná škola

Cez letné prázdniny 1958 bola prevedená oprava starej školskej budovy. V budove bol umiestnený prvý televízor v obci, ktorý bol zakúpený za peniaze zo školských brigád a z divadelných hier.

Po skončení zimných prázdnin 1959 bola v obci zriadená Hudobná škola, ktorú navštevovalo 51 žiakov.

Na začiatku roka 1960/61 žiaci dostali bezplatne učebnice a ostatné školské potreby. V druhom polroku tohto šk. roka sa zmenil aj názov školy „ Základná deväťročná škola v Motešiciach“.

V novembri 1964 sa začalo s výkopmi základov pre štvorbytný dom pre učiteľov a na jar 1965  pre pavilón školy, školskej jedálne a telocvične. Výstavbu školy zdržala akcia „Dunaj“. V júni 1965 sa pri dedine Čičov pretrhli hrádze rieky a voda zaplavila dediny, samoty, polia a majetky. Armáda, dobrovoľníci a každý kto mohol zachraňoval životy a majetok postihnutých. Evakuovaných ľudí všade pritúlili na niekoľko mesiacov. Takto pomáhali aj občania z Motešíc.

Kolaudácia novej školy sa uskutočnila 29. – 30. mája 1966. Slávnostné odovzdanie školy do užívania bolo 29. júna 1966. Od 1. septembra 1966 sa začalo vyučovať v novej škole ( terajšia naša škola).

V školskom roku 1968/69 boli vybetónované ihriská pred školou, upravené trávniky a športové ihriská a zasadených 160 ovocných stromov.

V školskom roku 1969/70 po prvýkrát od trvania ZDŠ v obci osamostatnili jednotlivé ročníky. Tým sa zvýšil počet tried na 13 a pribudlo aj druhé oddelenie školskej budovy.

V septembri 1972 prišli na našu školu aj žiaci z Petrovej Lehoty, kde bola zrušená škola.

V školskom roku 1976/77 boli preradení do ZDŠ Motešice aj žiaci z Neporadze od štvrtého ročníka.

V školskom roku 1984/85 bola premenovaná na Základnú školu.

V školskom roku 2008/2009 boli zlúčené dva subjekty Základná škola Motešice a Materská škola Motešice do spoločného subjektu pod názvom " Základná škola s materskou školou, Motešice 77". V novembri 2009 bola presťahovaná prevádzka materskej školy do budovy so zariadením školského stravovania. V marci 2010 sa začala realizovať prístavba materskej školy.Slávnostné odovzdanie prístavby materskej školy do užívania bolo v novembri 2010.

                 

 

Aktuelles

Kontakt

 • EKOŠKOLA : Základná škola s materskou školou, Motešice 77
  Machnáčska 77,913 26 Motešice
 • (zástupkyňa pre ZŠ) :0326594224
  (ekonómka pre ZŠ s MŠ) :0326594213
  (zástupkyňa pre MŠ) : 0903677757
  (riaditeľka ZŠ s MŠ) fax: 0326594212
  (riaditeľka ZŠ s MŠ) mobil: 0903988890
  školská jedáleň: 0326594289

Fotogallery