Navigation


Dodatok č.4 k školskému vzdelávaciemu programu

Anketa pre ŠJ a jej vyhodnotenie

   

Vyhodnotenie ankety  pre školskú jedáleň

 

Základná škola s materskou školou, Motešice 77, 913 26 Motešice

Školské jedálne ponúkajú jednu z možností, ako deťom, /žiakom/ zabezpečiť zdravý

variant kvalitného obeda. Pokiaľ deti jedia v školských jedálňach, majú v priemere minimálne

jedno jedlo s takou výživovou hodnotou, akú pre svoj vek potrebujú.

Milí rodičia/žiaci/, keďže nám všetkým záleží, aby sa zlepšili stravovacie návyky detí,

chceli by sme Vás poprosiť, aby ste odpoveďou na otázky, prípadne svojimi názormi

pomohli spríjemniť a skvalitniť stravovacie prostredie Vás /Vašich detí/.

Všetky odpovede budú vyhodnotené a zverejnené na stránke školy, prípadne na ďalšie

otázky Vám odpovie p. vedúca Vašej školskej jedálne.

Anketové otázky – výsledky

V septembri 2013 bolo rozdaných 115 anketových lístkov žiakom ZŠ , vyplnených

a doručených späť bolo 67 anketových lístkov.

1. Zaujímate sa o kvalitu stravy v školskej jedálni?

 áno zaujímam sa o zloženie stravy, príp. odkiaľ sú suroviny dodávané 11,94%

 nie, nemám záujem 19,40%

 dôverujem kompetenciám zo strany vedúcej ŠJ 64,16%

2. Sledujete pravidelne jedálny lístok, ktorý je zverejnený pri vstupe do jedálne,

škôlky prípadne na webe školy?


 pravidelne 14,92%

 iba niekedy 44,78%

 nie, nesledujem 37,30%

3. Viete, že jedálny lístok je zhotovený podľa určitých zásad na zostavovanie

jedálnych lístkov ?


 áno, 44,78%

 nie, myslel/a/ som, že jedlá navrhuje vedúca jedálne - iba tak 28,36%

 nezaujímam sa o to 23,88%

4. Ste spokojný s kvalitou stravovania v ŠJ, prípadne ako ju hodnotia Vaše deti ?

5. Privítali by ste v školskej jedálni viac

 áno, chodím niekedy aj na „dupľu“ / áno moje dieťa si pýta niekedy aj dupľu/

 52,24%

 nie, strava mi nechutí / nie moje dieťa sa často sťažuje/ 16,42%

? 5,97%

  sladkých jedál 37,31%

  mäsitých jedál 14,92%

  zeleninových jedál, šalátov 14,92%

  som spokojný/á/ so zložením jedál 28,36%

6. Ktoré jedlo je vaše najobľúbenejšie? / môžete uviesť viac jedál/

 koláče, dukátové buchtičky, 56,72%

 kurča pečené, 47,76%

 rybie filé, 26,86%

 zeleninové jedlá 10,44%

 strukovinové polievky, 13,43%

 iné / uviesť ktoré/ 5%

7. Ktoré jedlá Vám nechutia ?/ môžete uviesť viac jedál/

 sladké, múčne jedlá 5,97%

 rybie filé na rôzne spôsoby 34,33%

 strukovinové polievky 26,86%

 zeleninové jedlá 16,42%

 iné / uviesť ktoré/ 8,95%

8. Čo považujete za slabú stránku našej ŠJ?

 hygiena kuchyne, jedálne 7,46%

 zlá kvalita jedál 1,49%

 zlý prístup, neochota vedúcej ŠJ 2,98%

 neviem uviesť 74,63%

9. Čo sa vám páči, príp. čo vnímate ako silnú stránku našej ŠJ?

 vyvážená strava – pestrosť jedál v jedálnom lístku 40,30%

 hygiena kuchyne, jedálne 10,45%

 usmievavý personál 14,93%

 neviem uviesť 31,34%

10. Raňajkuješ doma?

 áno, pravidelne 46,27%

 iba niekedy 28,36%

 nie neraňajkujem 22,38%

11. Akú desiatu si nosíš do školy?

 chlieb, rožok so salámou, príp. zeleninou, pripravuje mi ju rodič doma 89,55%

 dostávam peniaze, kupujem si koláč alebo bagetu 1,49%

 odoberám mliečnu desiatu

 nenosím si desiatu, prihlásený som na obed 4,48%

12. Aké sú vaše návrhy na zlepšenie kvality jedál, prípadne prevádzky ŠJ?

Žiadne   3

Som spokojná/ý   4

Mliečne desiate 1

Makové jedlá   1

Vyššia gramáž mäsa 1

Pestrejšie jedlá  2

Lepšie polievky 1

Zeleninové prílohy 1

 

 

                                                                                         ANKETA

Školské jedálne ponúkajú jednu z možností, ako deťom, /žiakom/ zabezpečiť zdravý variant kvalitného obeda. Pokiaľ deti jedia v školských jedálňach, majú v priemere minimálne jedno jedlo s takou výživovou hodnotou, akú pre svoj vek potrebujú.

 

            Milí rodičia/žiaci/, keďže nám všetkým  záleží, aby sa zlepšili stravovacie návyky detí, chceli by sme Vás poprosiť, aby ste odpoveďou na otázky, prípadne svojimi názormi   pomohli spríjemniť a skvalitniť stravovacie prostredie Vás  /Vašich detí/.

            Všetky odpovede budú vyhodnotené a zverejnené na stránke školy, prípadne na ďalšie otázky Vám odpovie p. vedúca Vašej školskej jedálne.  

 

Anketové otázky

 

 1. Zaujímate sa o kvalitu stravy v školskej jedálni?

  áno zaujímam sa o zloženie stravy, príp. odkiaľ sú suroviny dodávané

  nie, nemám záujem

  dôverujem kompetenciám zo strany vedúcej ŠJ

 

 1. Sledujete pravidelne jedálny lístok, ktorý je zverejnený pri vstupe do jedálne, škôlky prípadne na webe školy?

  pravidelne

  iba niekedy

  nie, nesledujem

 

3.   Viete, že jedálny lístok je zhotovený podľa určitých  zásad na zostavovanie               jedálnych lístkov ?

   áno,

   nie, myslel/a/ som, že jedlá navrhuje vedúca jedálne -  iba tak

   nezaujímam sa o to  

 

4.   Ste spokojní s kvalitou stravovania v ŠJ, prípadne ako ju hodnotia Vaše deti ?

  áno, chodím niekedy aj na „dupľu“ / áno moje dieťa si pýta niekedy aj dupľu/

  nie, strava mi nechutí / nie moje dieťa sa často sťažuje/

                        ?

5.   Privítali by ste v školskej jedálni viac

   sladkých jedál

   mäsitých jedál

    zeleninových jedál, šalátov

   som spokojný/á/ so zložením jedál

 

 1. Ktoré jedlo je vaše najobľúbenejšie? / môžete uviesť viac jedál/

   koláče, dukátové buchtičky,

   kurča pečené,

   rybie filé,

   zeleninové jedlá

   strukovinové polievky,

   iné / uviesť ktoré/ 

 

 1. Ktoré jedlá Vám nechutia ?/ môžete uviesť viac jedál/

   sladké, múčne jedlá

   rybie filé na rôzne spôsoby

   strukovinové polievky

   zeleninové  jedlá

   iné / uviesť ktoré/

 

 1. Čo považujete za slabú stránku našej ŠJ?

   hygiena kuchyne, jedálne

   zlá kvalita jedál

   zlý prístup, neochota vedúcej ŠJ

   neviem uviesť

 

 1. Čo sa vám páči, príp. čo vnímate ako silnú stránku našej ŠJ?

   vyvážená strava – pestrosť jedál v jedálnom lístku

   hygiena kuchyne, jedálne

   usmievavý personál

   neviem uviesť

 

 1. Raňajkuješ doma?

 áno, pravidelne

 iba niekedy

 nie neraňajkujem

 

 1. Akú desiatu si nosíš do školy?

   chlieb, rožok so salámou, príp. zeleninou, pripravuje  mi ju rodič doma

   dostávam peniaze, kupujem si koláč alebo bagetu  

   odoberám mliečnu desiatu

   nenosím si desiatu, prihlásený som na obed

 

  12.  Aké sú vaše návrhy na zlepšenie kvality jedál, prípadne prevádzky ŠJ?

 

UPOZORNENIE!!!
 

Počas vydávania obedov platí zákaz vstupu do školskej jedálne osobám, ktoré sa v našej školskej jedálni nestravujú!!!

 


 

Dôležité informácie pre stravníkov

Naša školská jedáleň sa zapája do rôznych projektov na podporu zdravého životného štýlu prostredníctvom zdravej výživy.

Zapojení sme aj do celospoločenských programov podpory zdravia ,,Školský mliečny program“ dotovaný v rámci projektu na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov podľa nariadenia Komisie (ES) č. 657/2008.

V našej ŠJ poskytujeme stravu pre : 

deti MŠ – desiata, obed, olovrant

žiakov I.stupňa  - obed

žiakov II.stupňa - obed

dospelí stravníci - obed - zamestnanci ZŠ s MŠ

obed - cudzí stravníci  

 

 

1. Úhrada stravného

Strava sa uhrádza :    -  poštovou poukážkou

                                -  prevodným príkazom prostredníctvom internet bankingu  

Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred.

Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza stravné v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Motešice , najneskôr do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.

Číslo potravinového účtu ŠJ je : 0666528004/5600


2. Cena stravného

MŠ       1,19€

I.stupeň     1,01 €

II.stupeň   1,09 €

Dospelí     2,47 €  ( 1,19€ potravinový limit a 1,28 € réžia)

 

Výdaj obedov

Výdaj stravy v školskej jedálni:

 

     HODINY pre výdaj stravy pre deti MŠ a žiakov ZŠ

 

DESIATA pre MŠ

 

Od     8,30 hod.

 

Do     9,00 hod.

 

OBED  pre MŠ

 

Od   11,30 hod.

 

Do   12,00 hod.

 

OBED pre ZŠ a dospelí

 

Od   12,00 hod.

 

Do   13,30 hod.

 

OLOVRANT pre MŠ

 

Od   14,30 hod.

 

Do   14,45 hod.

 

Strava sa nevydáva mimo školskej jedálne. Výnimkou je náhle ochorenie dieťaťa – v tom prípade si rodič môže odobrať obed v prvý deň ochorenia do obedára. Nasledujúce dni sa dieťa odhlási. Do obedára sa strava vydáva iba cudzím stravníkom.

Počas vydávania obedov platí zákaz vstupu do školskej jedálne osobám, ktoré sa v našej školskej jedálni nestravujú.

 

Prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy

Odhlasovanie: osobne alebo telefonicky  

 Rodič je povinný odhlásiť /respektíve prihlásiť/ dieťa zo stravy deň vopred do 13.30 hod a to:

 • osobne v kancelárii vedúcej ŠJ alebo u pani kuchárky
 • telefonicky na čísle 032/6594289

Za neodhlásenú, resp. včas neodobratú stravu sa vecná ani finančná náhrada neposkytuje. Neodhlásený obed  je možné odobrať do obedára v prvý deň choroby v čase od 11.30 hod. do 13.00 hod. Ostatné dni musí byť stravník odhlásený. Preplatky sa odpočítavajú dva mesiace pozadu.

 

 

Dozor v školskej jedálni

Počas výdaja obeda je v školskej jedálni zabezpečený pedagogický dozor.

Správanie sa stravníkov v školskej jedálni

1.)   Každý žiak má právo stravovať sa v ŠJ.
2.)   Do jedálne vstupuje v čase určenom na obed.
3.)   Žiaci, ktorí sa nestravujú, cudzí ľudia ani rodičia do jedálne nevstupujú.
4.)   V školskej jedálni sa zdržuje len nevyhnutnú dobu na obed.
5.)   Žiaci sú povinní dodržiavať pokyny zamestnancov školskej  jedálne a  pedagógov. 

6.)   Pri stole sa správa kultúrne - nevykrikuje, nerozpráva nahlas,  nenecháva po sebe       odpadky, nesiaha iným do jedla, udržuje čistotu. Neničí   obrusy, taniere, šálky, príbory.
7.)   Ak stravník niečo vyleje alebo rozbije, nahlási to pracovníkom školskej jedálne.

8.)  Je zakázané vynášať zo školskej jedálne jedlo a riad.
9.)   Po konzumácii obeda si odnesie použitý riad na príslušný stolík do zberného okienka.
10.)  Pri nevoľnosti alebo úraze sú stravníci povinní okamžite hlásiť túto skutočnosť pedagogickému dozoru.
 

 

 

 

 

Zamestnanci v ŠJ

Vedúca ŠJ:  Daniela Lacová

Hlavná kuchárka:  Darina Kopecká

Kuchárka:   Ľubomíra Hošková

 

 

 

 

 

Školské stravovanie predstavuje rokmi overený, vyhovujúci systém zabezpečenia plnohodnotnej výživy detí a mladistvých počas vyučovania.

„A to najmä vtedy, ak sú v plnej miere pri zostavovaní jedálnych lístkov rešpektované odporúčania odborníkov v oblasti výživy,“ dodala zástupkyňa hlavného hygienika SR a vedúca odboru Hygieny detí a mládeže Jana Hamade.

 

Všetko, čo dieťa zje, sa podieľa na jeho zdraví – buď pozitívne, alebo negatívne. Okrem toho strava ovplyvňuje aj jeho fyzickú kondíciu, výzor a duševnú pohodu. Deti, ktoré chodia do škôlky a školy, minimálne tretinu svojho denného príjmu energie dostanú v školskej jedálni. Zdravie našich detí je tak do istej miery aj v rukách kuchárok a vedúcich jedální, ktoré spolurozhodujú o tom, čo budú variť, ako budú variť a tiež z akých surovín. S najčastejšími rodičovskými otázkami, ktoré sa týkajú stravovania v škole a škôlke, sme zašli za Ing. Silviou Tokárovou, štátnou radkyňou pre školské stravovanie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, aby sme sa pozhovárali o tom, čo vlastne deti jedia v školskej jedálni.

 

Je dobré, keď dáme aj do škôlky vyprážanú rybu, aby deti vôbec rybu jedli, alebo nie? Je to pre nás veľký otáznik, zatiaľ odolávame. Ale keď rodičia nebudú pripravovať rybu doma a nenaučia deti rybu jesť, my ich to v škole ťažko naučíme. Základ musí ísť z rodinného prostredia, rodičia sú prvým vzorom pre dieťa aj v stravovaní. A tam sú veľké problémy. Keď rodičia doma stále pripravujú len kura, pizzu a špagety, my ťažko deti prevychováme

 

 

 

      

 

 

    

Aktuelles

Kontakt

 • EKOŠKOLA : Základná škola s materskou školou, Motešice 77
  Machnáčska 77,913 26 Motešice
 • (zástupkyňa pre ZŠ) :0326594224
  (ekonómka pre ZŠ s MŠ) :0326594213
  (zástupkyňa pre MŠ) :0326594243
  (riaditeľka ZŠ s MŠ)/fax: 0326594212

Fotogallery